سه شنبه 1 مرداد 1398

 

 

خوارزمی

ID 2
دولت
ایجاد توسط riton
عنوان آیا از خدمات الکترونیک شهرداری بافت رضایت دارید
Answer1 بله
Answer2 خیر
Answer3
Answer4
Answer5
Answer6
Answer7
Answer8
Answer9
Answer10
نمایش رأی دهندگان نه
انتشار تا 0000-00-00
انتشار پایین 0000-00-00
تاریخ ایجاد 2015-08-20 08:21:55
بازدید 0
تعداد 1 28
تعداد 1 67
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0
تعداد 1 0