دوشنبه 28 مرداد 1398

 

 

خوارزمی

اموراداری وکارگزینی

وظائف واحد امور اداري:

الف ـ امور دفتري و تايپ و تكثير

ـ ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره

ـ تفكيك و توزع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها

ـ تهيه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق

ـ تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويس ها

ب : كارگزيني

تهيه احكام كارگزيني اعم از انتقال ، ترميم حقوق ، ترفيع ، بازنشستگي ، تبديل وضع استخدامي ، ماموريت ، مرخصي ، تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ـ انجام امور مربوط به بيمه و رفاه كاركنان ـ تهيه گزارشات لازم و ...

ج ـ امور بايگاني :

حفظ و نگهداري نامه ها ، اسناد و مدارك مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده

ـ پيوست كردن پرونده ها با سوابق مر بوط به نامه ها طبق دستور

ـ تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق و ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید